Jogi nyilatkozat

Szellemi tulajdonjogok

 

A Helio weboldalak – a továbbiakban: weboldalak – a szerzői jog védelme alatt állnak, az azzal kapcsolatos vagyoni jogok gyakorlására a Helio Mérnöki és Számítástechnikai Szolgáltató és Oktató Korlátolt Felelősségű Társaság – a továbbiakban: Helio Kft. – kizárólagosan jogosult. A Helio Kft. előzetes – azonban se nem kizárólagos, se nem átruházható – írásbeli felhasználási engedélyt ad ahhoz, hogy a weboldalakat eredeti formában, kizárólag saját használat céljára a weboldal látogatója számítógépére letöltse, ott rögzítse, illetve kinyomtassa, de nem arra, hogy harmadik fél számára bármilyen formában hozzáférhetővé tegye. Ez a felhasználási engedély kizárólag a weboldalak egy eredeti példányának kezelését, illetve annak archiválását teszi lehetővé.

Felhasználási engedély

 

Valamennyi szellemi tulajdonjog, beleértve, de nem kizárólagossággal a webhelyen szereplő valamennyi szöveg, illusztráció, mozgókép, hang, szoftver és egyéb anyag (továbbiakban “feltöltött tartalmak”) szerzői vagy védjegyjogai a Helio Kft. tulajdonát képezik, vagy a megfelelő tulajdonos engedélyével került a webhelyre.

A Helio Kft. előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül tilos kereskedelmi célokra használni a webhelyet, illetve annak bármely elemét, tartalmát.

Cookie-k kezelése

 

Weboldalunkon cookie-kat használunk. Amennyiben hozzájárul használatukhoz, ezek segítségével mérjük és elemezzük a honlap használatát. További információ itt.

Változtatás joga

 

A weboldalakon található információ előzetes bejelentés nélküli megváltoztatásának jogát a Helio Kft. fenntartja. A Helio Kft. nem garantálja azt, illetve nem nyújt biztosítékot arra, bár törekszik rá, hogy a weboldalakon elérhető információ napra kész legyen, továbbá azt, hogy itt nyújtott információk és adatok határozott és teljes leírását képezik a társaság akár teljes, akár részbeni üzletének, szolgáltatásának illetve tevékenységének. A Helio Kft. nem vállal felelősséget a weboldalakon történt elírásokért, sem pedig a weboldalak tartalmának jogosulatlan, Helio Kft-n kívül álló okból történő megváltoztatásáért.

Információk gyűjtése és felhasználása

 

Személyes adat minden olyan információ, amely egy azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozik. Ilyen adat pl. a név, a cím, a kapcsolattartási adatok, a felhasználói azonosító, az IP-cím, a fénykép- és videofelvételek, a tartózkodási hely adatai stb. Személyes adatainak kezelésével kapcsolatos kérelmeket a Helio Mérnöki és Számítástechnikai Szolgáltató és Oktató Kft. székhelyére (3154 Szuha, Kossuth utca 64.) küldhet postai úton vagy az info@helio.hu-mail címre.

A Helio Kft. oldalain keresztül a felhasználók által megadott személyes adatokat csak a felhasználókkal való levelezéshez gyűjti, dolgozza fel és tárolja, és csakis arra a célra, amelyre a felhasználó megadta azokat. A Helio KFt. a feldolgozás során további adatfeldolgozót vesz igénybe:

Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”)

Ezeket az adatokat továbbá arra használjuk, hogy szolgáltatásainkról szóló egyedi ajánlatainkról vagy a felhasználót esetlegesen érintő egyéb információkról tájékoztatást adjunk. A felhasználók személyes adatait a Helio Kft. abban az esetben közli harmadik felekkel, ha arra törvény vagy jogszabály kötelezi, vagy ha azt a felhasználó előzetesen engedélyezte.

Tájékoztatás

 

Az érintett bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, az adatkezelés megtörténtéről, jogairól, garanciáiról is, beleértve az adatkezelő, adatfeldolgozó személyét, az adatkezelés jogalapját, célját, időtartamát, adattárolás helyét, adatbiztonsági intézkedéseket.

Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, illetve az adattovábbításról. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított ésszerűen rövid időn belül, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban adja meg a tájékoztatást.

Törlés

 

Az adatkezelő a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett azt kéri vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi hatóság elrendelte.

Az adatkezelő a helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését, a törlés elmulasztásának egyedüli oka a törvényi korlátozás lehet.

Tiltakozás

 

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el; a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

Az adatkezelő. – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Az adatkezelő tevékenysége ellen panasz tehető, eljárás kezdeményezhető:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Postacím: 1534 Budapest, Pf.: 834

Telefon: +36 (1) 391-1400

Telefax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Az érintett személy a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz is fordulhat.

Linkek

 

A weboldalainkon találhatóak linkek más cégek weboldalaira. A Helio Kft. nem felelős más weboldalak titoktartási és adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban.

Biztonság

 

A Helio Kft. minden szükséges intézkedést megtesz, hogy az ügyfelek személyes adatait illetéktelenektől megvédje. Az ügyfeleink személyes adatainak védelmét szolgálják a különböző adatbázisokhoz való társaságon belüli eltérő szintű hozzáférési jogosultságok is, amely eredményeként csak az erre kijelölt alkalmazottak jogosultak a személyes adatokhoz való hozzáférésre, mégpedig kizárólag tevékenységük ellátásához szükséges mértékben.

Az interneten továbbított elektronikus üzenetek azonban protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek.

Felelősség korlátozása

 

Az ügyfelek a weboldalakat kizárólag saját felelősségükre használhatják. Figyelemmel a weboldal szolgáltatás ingyenes, tájékozódást könnyítő voltára, a Helio Kft. az életben, testi épségben és egészségben sérülésekért, illetőleg szándékosan vagy súlyos gondatlanságával okozott, a jelen weboldalak használata során az ügyfélnél felmerülő károkért való felelőssége kivételével kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt vagy jogi utat.

Weboldalunkon cookie-kat használunk. Amennyiben hozzájárul használatukhoz, ezek segítségével mérjük és elemezzük a honlap használatát.
Információ & Beállítások

Elfogadom